Boşanma Davasında Tazminat

Boşanmanın eşler ve çocuklar yönünden birtakım sonuçları vardır. Bu sonuçlardan biri mali sonuçlardır. Boşanmanın mali sonuçları maddi tazminat, manevi tazminat ve nafakadır. Boşanmanın mali sonuçlarının doğması için eşlerden birinin bu yönde bir talepte bulunması şarttır. Hakim tazminat ya da nafakaya re’sen karar vermez.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT TÜRLERİ

-Maddi tazminat

-Manevi tazminat

 

Maddi Tazminat (MK m.174/1)

MK m.174/1’e göre, ‘’Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir’’. Bu hükme göre eşlerden birinin maddi tazminat talebinde bulunabilmesi için birtakım şartlar aranmıştır. Buna göre maddi tazminat talebinde bulunacak olan eş, diğer eşe göre ya daha az kusurlu olmalı ya da hiç kusuru bulunmamalıdır. Pratikte hiç kusuru bulunmamak pek rastlanan bir durum olmadığı için kusursuzluk tanımı boşanma sebebine ilişkin bir kusuru bulunmama şeklinde yapılabilir.

Maddeye göre bir diğer şart ise davalı eşin boşanma sebebinde kusurlu olmasıdır. Eş kusuru ile boşanmaya sebebiyet vermiş olmalıdır.

Bir diğer şart ise davacının mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmiş olmasıdır. Mevcut menfaatlerin zedelenmesine; kaybedilen nafaka, mal tasfiyesinden kaynaklanan haklardan doğan kayıplar örnek olarak verilebilir. Beklenen menfaatlerin zedelenmesine ise evlilik devam ettiği takdirde ileride doğabilecek menfaatler örnek olarak verilebilir.

Hakim, maddi tazminata hükmederken her iki taraf için makul bir miktar belirler. Tazminat miktarı uğranılan zararı karşılamak zorunda değildir. Maddi tazminat, boşanma davası sırasında talep edilebileceği gibi ayrı bir dava ile de talep edilebilir.

 

Manevi tazminat (MK m.174/2)

MK m.174/2’ye göre, ‘’Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir’’. Bu hükme göre eşlerden birinin manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için birtakım şartlar aranmıştır. Maddenin gerekçesine göre hakimin manevi tazminata hükmedebilmesi için davalı taraf, davacı tarafa göre daha kusurlu olmalıdır.

Maddeye göre bir diğer şart ise, davacı tarafın davalı tarafın kişilik hakkını zedelemiş olmasıdır. Bu zedelemenin ağırlığı maddede belirtilmemiştir.

Hakim, boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmederken diğer manevi tazminat türlerinin aksine sadece para cinsinden bir tazminat belirleyebilir. Tazminatın miktarına da yine hakim hükmeder. Tazminat, defaten ödenir.